Voorwaarden

1.      Algemeen

Psychologenpraktijk Klasse is opgericht door Nina Lengkeek, psycholoog NIP, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59752483. Psychologenpraktijk Klasse richt zich op psychologische hulp aan kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) en hun ouder(s)/verzorger(s), hierna te noemen: de cliënt. .

2.      Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle overeenkomsten, schriftelijk of via e-mail, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via e-mail is afgeweken.

3.      Begeleiding kinderen tot 16 jaar

Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met psychologische hulp. De ondertekenende opdracht-gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd en hier zijn/haar toestemming voor geeft.

4.      Vertrouwelijkheid en privacy bescherming

Psychologenpraktijk Klasse is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens gesprekken of sessies. Ter bescherming van uw privacy en dat van uw kind wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt onder meer uw recht op inzage en geheimhouding van uw gegevens. Voor overleg met of verslaglegging aan derden wordt altijd eerst toestemming aan de ouders gevraagd.

5.      Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tijdig, 24 uur van te voren, wordt afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht. Indien sprake is van overmacht, wordt de afspraak ook niet in rekening gebracht. Afspraken die niet worden afgezegd, worden gedeclareerd.

6.      Betaling

De nota wordt na elke sessie per mail aan u toegestuurd en dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Er wordt geen BTW berekend. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van facturen en eventuele declaratie daarvan bij uw verzekeraar.

7.      Opzegging van de overeenkomst

Psychologenpraktijk Klasse is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, of niet tijdig nakomt.

8.      Aansprakelijkheid

Psychologenpraktijk Klasse is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geleverde diensten.